วัดเทพธิดาราม วัดสำคัญประจำกรุงรัตนโกสินทร์ ที่มีทั้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์

วัดเทพธิดาราม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบไทย-จีน เป็นสถาปัตยกรรมรัชกาลที่ 3 ซึ่งเราจะลองสังเกตุดูจะเห็นว่า หลังคาวัดจะไม่มีช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์แบบวัดไทยทั่วไปที่เราเคยเห็น

พระอุโบสถประดิษฐาน พระพุทธเทววิลาส หรือเรียกว่า หลวงพ่อขาว พระประธานภายในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สลักด้วยศิลาขาวบริสุทธิ์ ผนังพระอุโบสถมีภาพเขียนเป็นรูปพุ่มข้าวบิณฑ์ แบบอย่างในรัชกาลที่ 3
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้โปรดอัญเชิญหลวงพ่อขาว มาจากพระบรมมหาราชวัง มาประดิษฐานเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระราชธิดาในพระองค์

ที่พระวิหารมีรูปหล่อหมู่พระอริยสาวิกา (ภิกษุณี) จำนวนทั้งสิ้น 52 องค์ ที่หล่อด้วยดีบุก และแต่ละรูปมีอิริยาบถที่แตกต่างกัน
ภายในวัดยังมี พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ เนื่องจากสุนทรภู่ เคยมาบวชและพำนักอยู่ที่นี่ประมาณ 2 พรรษา ทางวัดจึงได้มีการอนุรักษ์กุฏิของสุนทรภู่เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เข้าไปศึกษา

รถประจำทาง : สาย 56 (ผ่านหน้าวัด)
ที่ตั้ง : ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร (อยู่ติดกับวัดราชนัดดา)